wgn

Działka budowlana na sprzedaż Sztum, Zajezierze

Działki sprzedaż, pomorskie, Sztum , Zajezierze
Oferta na wyłączność

Dodano: ponad 14 dni temu

Opis ogłoszenia

sygnatura: SG128-4406

Sztum, Zajezierze, działka budowlano-usługowa, sprzedaż.

WGN Nieruchomości Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 51.
KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI, POŚREDNIK WYNAGRADZANY JEST PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO.

Na sprzedaż działka budowlano-usługowa o powierzchni 2165 m2, położona w bardzo spokojnej i malowniczej miejscowości Zajezierze. CENA DO NEGOCJACJI.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA TEMAT OFERTY POD NUMERAMI:

tel. 603-70-55-85,
tel. 782-21-20-20,
tel. 55-277-65-09.

Działka płaska, pokryta trawą, z dostępem do drogi. Klasa gruntu RIIIa, RV. Duża powierzchnia działki stwarza wiele możliwości do jej zagospodarowania. Dużym atutem tej lokalizacji jest jej położenie które zapewnia łatwy i szybki dostęp do centrum miasta.

Okolica z pięknym krajobrazem zachęcającym do spacerów, wycieczek rowerowych, grzybobrania, wędkowania. Idealna propozycja dla osób spragnionych odpoczynku od gwaru i zgiełku codziennego życia w dużym mieście.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX.317.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zajezierzu oferowana działka leży na terenie oznaczonym: 6.MU (teren zabudowy mieszkaniowej i teren zabudowy usługowej) oraz 13.KDW (tereny dróg wewnętrznych).

Najważniejsze obowiązujące zapisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 6.MU:

4. Karta terenu o symbolu: 5.MU (powierzchnia ok. 0,4423 ha), 6.MU (powierzchnia ok. 0,4066 ha);

1) PRZEZNACZENIE TERENU:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej - zakres dopuszczalnych usług zgodnie z definicją zawartą w 4 pkt. 13 z uwzględnieniem wykluczeń podanych w lit. c); lokalizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków usługowych i budynków usługowych z funkcją mieszkalną (maksymalnie dwa lokale mieszkalne w jednym budynku usługowym);
b) dopuszcza się:
- dojazdy, infrastrukturę techniczną, zieleń,
- budynki pomocnicze, wiaty,
- instalacje odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy do 40 kW na jednej działce, budowlanej z wykluczeniem instalacji odnawialnych źródeł energii pozyskiwanej z biogazu, biomasy, energii wiatru;
c) wyklucza się:
- myjnie samochodowe,
- stacje paliw,
- przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych - ustalenie nie dotyczy infrastruktury technicznej,
- usługi handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 100 m2;

2) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
a) wymagania kompozycyjno - estetyczne zgodnie z 6 ust. 2;
b) zgodnie z pkt. 5 karty terenu;

3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU, ORAZ ZASADY KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: zgodnie z 7;

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: zgodnie z 8 ust. 1;

5) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I WSKAŹNIK ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy:
- teren 5.MU: w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z terenem 13.KDW, z terenem 15.ZK oraz od północnej linii rozgraniczającej terenu - jak oznaczono na rysunku planu;
- teren 6.MU: w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z terenem 1.U, 2.U, 13.KDW,14.KDW - jak oznaczono na rysunku planu;
b) wskaźnik powierzchni zabudowy: do 0,20;
c) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 50%;
d) intensywność zabudowy: minimalna 0,00, maksymalna 0,50;
e) gabaryty i wysokość zabudowy:
- budynki pomocnicze i wiaty: wysokość do 6 m,
- budynki inne: wysokość do 9 m, dla urządzeń technologicznych wysokość do 10 m; maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, dopuszcza się kondygnację podziemną,
- maszty telefonii komórkowej wysokość dowolna - z uwzględnieniem wymogów podanych w pkt. 6 lit. a) karty terenu, słupy i maszty inne wysokość do 10 m;
f) geometria dachu: dach o kącie nachylenia do 45 stopni;
g) układ budynków: dowolny;

6) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW I SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) obowiązuje zgłaszanie planowanych obiektów o wysokości równej i wyższej od 50 m ponad poziom terenu, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę do właściwego organu wojskowego;
b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 1000 m2 - nie dotyczy działek wydzielanych dla potrzeb infrastruktury technicznej i na powiększenie działek przyległych, dla których dopuszcza się powierzchnię dowolną;
c) teren 5.MU: wzdłuż linii rozgraniczającej z terenem 13.KDW wprowadzić zieleń izolacyjno - krajobrazową jak oznaczono na rysunku planu; przez zieleń izolacyjno - krajobrazową dopuszcza się wjazdy i wejścia na działki budowlane;
d) teren 6.MU: wzdłuż linii rozgraniczającej z terenem 2.U wprowadzić zieleń izolacyjno - krajobrazową jak oznaczono na rysunku planu; przez zieleń izolacyjno - krajobrazową dopuszcza się wjazdy i wejścia na działki budowlane;

7) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:
a) szerokość frontu działek: dowolna;
b) minimalna powierzchnia nowych działek: 1000 m2;
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego nowych działek: dowolny;

8) ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) dostępność drogowa:
- teren 5.MU: dojazd z drogi wewnętrznej 13.KDW,
- teren 6.MU: dojazd z drogi wewnętrznej 13.KDW;
b) wskaźniki miejsc postojowych: zgodnie z 11 ust. 3;
c) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z 7 ust.2;

9) SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANA TERENU: nie określa się sposobu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, stan faktyczny nie daje podstaw do zamieszczenia ustaleń wymaganych w art. 15 ust. 2 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

10) STAWKA PROCENTOWA STANOWIĄCA PODSTAWĘ DO OKREŚLANIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 30%.

Najważniejsze obowiązujące zapisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 13.KDW:
8. Karta terenu o symbolu: 11.KDW (powierzchnia ok. 0,2547 ha); 12.KDW (powierzchnia ok.0,1907 ha); 13.KDW (powierzchnia ok. 0,1755 ha):

1) PRZEZNACZENIE TERENU:
a) teren dróg wewnętrznych - teren komunikacji kołowej i dla ruchu pieszego;
b) dopuszcza się:
- obiekty i urządzenia związane z funkcjonowaniem terenu,
- obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej nie związanej z użytkowaniem terenu;
c) wyklucza się: przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływa na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych - ustalenie nie dotyczy inwestycji celu publicznego;

2) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:
a) zasady podane w pkt. 5 karty terenu;
b) wymagania kompozycyjno - estetyczne: nie ustala się;

3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU, ORAZ ZASADY KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: zgodnie z 6 ust. 2 pkt. 4;

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
a) zgodnie z 8 ust. 1;
b) teren 11.KDW: dla strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego zgodnie z 8 ust. 2;

5) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I WSKAŹNIK ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy: nie dotyczy;
b) wskaźnik powierzchni zabudowy: nie dotyczy;
c) powierzchnia biologicznie czynna: dowolna;
d) intensywność zabudowy: nie dotyczy;
e) gabaryty i wysokość zabudowy:
- budynki: nie dotyczy,
- słupy i maszty: wysokość dowolna z uwzględnieniem wymogów podanych w pkt.6 lit.a) karty terenu;
f) geometria dachu: nie dotyczy;

6) SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW I SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) obowiązuje zgłaszanie planowanych obiektów o wysokości równej i wyższej od 50 m ponad poziom terenu, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę do właściwego organu wojskowego;
b) droga 11.KDW:
- droga połączona obustronnie z drogą publiczną 10.KDD,
- chodnik minimum jednostronny,
- szerokość w liniach rozgraniczenia minimum 10 m - jak na rysunku planu;
c) droga 12.KDW:
- droga połączona z drogą 11.KDW i poprzez dojazd (działki nr 445 i 446) - poza obszarem objętym planem, z drogą wojewódzką nr 603,
- chodnik minimum jednostronny,
- szerokość w liniach rozgraniczenia minimum 10 m - jak na rysunku planu;
d) droga 13.KDW:
- droga połączona z drogą 12.KDW,
- szerokość w liniach rozgraniczenia minimum 8 m - jak na rysunku planu, na zakończeniu plac do zawracania o wymiarach 20 m x 20 m - jak na rysunku planu,
- dopuszcza się urządzenie drogi bez wydzielania jezdni;

7) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI:
a) szerokość frontu działek: dowolna;
b) minimalna powierzchnia nowych działek: dowolna;
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego nowych działek: dowolny;

8) ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) dostępność drogowa: zjazd na działki przyległe bez ograniczeń;
b) wskaźniki miejsc postojowych: nie dopuszcza się;
c) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z 7 ust.2;

9) SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANA TERENU: nie określa się sposobu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, stan faktyczny nie daje podstaw do zamieszczenia ustaleń wymaganych w art. 15 ust. 2 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

10) STAWKA PROCENTOWA STANOWIĄCA PODSTAWĘ DO OKREŚLANIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 5%.

W razie pytań zadzwoń, zapytaj i umów się ze mną na wizytę w terenie.

Wiesława Chomicka
tel. 603-70-55-85
chomicka.wieslawa@gmail.com

Biuro WGN Nieruchomości Kwidzyn
tel. 55 277-65-09
Tel. 782-21-20-20
wgn.kwidzyn@gmail.com

WGN Kwidzyn ul. Braterstwa Narodów 51
www.kwidzyn1.wgn.pl

Przy transakcji zakupu zapewniam obsługę notarialną oraz dzięki współpracy z 23 Bankami, pomagam w negocjowaniu jak najniższej raty oraz uzyskaniu bankowego kredytu na zakup, budowę lub remont nieruchomości.

Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji, zalecamy ich osobistą weryfikację.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim WGN Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 51. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Średnie ceny w tej lokalizacji: 63,90 zł/m²

Licznik odsłon: 291

tel. 55 27
kom.: 603 7 pokaż
numer

Podstawowe Informacje

Lokalizacja: Sztum Zajezierze
99 000
Cena /m² 46
Rodzaj działka budowlana
Rynek wtórny
Powierzchnia 2165 m²
Powierzchnia działki 2165 m²
Stan prawny działki pełna własność

Media

woda, prąd

Dodatkowe Informacje

garaż / miejsca parkingowe

wgnKwidzyn

Wiesława Chomicka

e-mail: kwidzyn1@wgn.pl

tel.: 55 277 65 09

tel.kom.: 603 70 55 85

Adres biura:

Braterstwa Narodów 51

82-500, Kwidzyn, Polska


Skontaktuj się

Zostało jeszcze: znaków

Działki na sprzedaż: Sztum - aktualne oferty

Działka budowlana na sprzedaż Sztum

Działka budowlana

Sztum Sztum

853 m²

70 000 zł

Działka budowlana na sprzedaż Sztum, Zajezierze

Działka budowlana

Sztum Zajezierze

2165 m²

99 000 zł

Oceń nasz serwis

średnia ocen: 4,6

Ten serwis korzysta z mechanizmów cookies (ciasteczka)

| Polityka Cookies